جواب نوشتن صفحه ۴۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس چهارم از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. پنج جمله از متن درس « زیبایی شکفتن » را انتخاب کنید و نهادهای آن را بنویسید.
2. برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
مثل ← …….. ……… نظر ← …….. ……… جاری ← …….. ………
3. واژه های زیر را مانند نمونه، کامل کنید.
خسته + ی ← خستگی
آهسته + ی ←
زنده + ی ←
شکفته + ی ←

جواب

1. 1) دوران نوجوانی ، دوران شور وشوق وشکوفایی است .
2) نوجوانی ، دوره ی انتقال از کودکی به بزرگ سالی است .
3) رابطه و رفتار ما با خود ، خانواده و دوستان بسیار مهم است .
4) دوست خوب ، کیمیا است .
5) این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند
2. مثل ← مثال – امثال نظر ← ناظر – مناظره جاری ← جریان – مجری
3. آهسته + ی ← آهستگی
زنده + ی ← زندگی
شکفته + ی ← شکفتگی