جواب نوشتن صفحه ۹۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس دهم کلاس ادبیات از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. زمان فعل های زیر را مشخص کنید.
خواهم رفت می نویسند گرفته بودی شنیدیم نشسته بودید آمدند
2. پیام، قافیه و ردیف را در « قطعه زیر » بنویسید.
برزگری پند به فرزند داد کای پسر این پیشه پس از من توراست
هر چه کنی کشت، همان بدروی کار بد و نیک چو کوه و صداست
3. با توجه به متن درس، جای خالی را با کلمه مناسب، پرکنید.
معلم با همان ،­،­،­ گرمش ادامه داد: «خیلی عالی است».
اگر با او همسفر می شدی در طول راه ،­،­،­ زیبای قرآن او را می شنیدی.
4. در متن زیر غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آنها را بنویسید.
مهم این است که در مقابل سختی ها تصلیم نشد. اگر انسان در برابر دشواری ها بایستد، بر آن چیره می شود، البته باید سبر و تاقت را از دست نداد و هیچ گاه ناسپاسی نکرد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. خواهم رفت : آینده می نویسند : حال گرفته بودی : گذشته.
شنیدیم : گذشته نشسته بودید : گذشته آمدند : حال.
2. پیام = نتیجه کارها و رفتارهای ما به خودمان باز می گردد .
قافیه = را ، صدا .
ردیف = است (ست).
3. معلّم با همان .لحن. گرمش ادامه داد: «خیلی عالی است».
اگر با او همسفر می شدی در طول راه .تلاوت. زیبای قرآن او را می شنیدی.
4. مهم این است که در مقابل سختی ها «تصلیم» ← «تسلیم» نشد. اگر انسان در برابر دشواری ها بایستد، بر آن چیره می شود، البتّه باید «سبر و تاقت» ← «صبر و طاقت» را از دست نداد و هیچ گاه ناسپاسی نکرد.