جواب نوشتن صفحه ۳۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس سوم نسل آینده ساز از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. در بند چهارم درس «فعل» ها را مشخّص کنید و بنویسید.
2. با توجّه به معنی و مفهوم جمله، گزینه صحیح را انتخاب کنید.
الف) اینها چرا …………… و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ (سلاح، صلاح)
ب) بحمداللهّ برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر …………… افتخار برای ملّت ماست. (مایع، مایه)
3. برای هر یک از واژه های زیر، یک هم خانواده بنویسید.
مقتدر ← متعال ←
نظام ← متخصّص ←

جواب

1. باز پس گرفته بودند – بود – آمد – گفت – تفاوت کرده است – می گفت – باور نمی کرد بتوانند – درست کرده بودند – پس بگیرند
2. الف) اینها چرا ……صلاح……. و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟
ب) بحمداللهّ برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر …….مایه…… افتخار برای ملّت ماست.
3. مقتدر ← اقتدار – مقتدر متعال ← تعالی – عالی
نظام ← منظّم – نظم متخصّص ← تخصّص – اختصاصی