جواب نوشتن صفحه ۶۳ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس هشتم همزیستی با مام میهن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. ده واژه مهم املایی متن درس را بیابید و بنویسید.
2. در گروه های اسمی مشخص شده، هسته، وابسته و نوع آنها را بنویسید.
الف) فرزندان در پرتو گرم و گوارای مادر، جان می گیرند.
ب) در همین دوران دفاع مقدس، ایرانیان همه برای وطن ، تن را سپر کرده اند.
3. پیام عبارت زیر را بنویسید.
»ایران ما به گلستانی می ماند که در دل و دامان خود ، عزیزکانی را می پروراند و شیرهجان خویش در کامشان می دارد«.
4.جمله و بیت های زیر را از نظر رابطه تضاد معنایی واژه ها بررسی کنید و نتیجه را بنویسید.
تا کی آخر چوب نفشه، سر غفلت در پیش حیف باشد که تو درخوابی و نرگس بیدار
(سعدی)
گر تکبر میکنی، با خواجگان سفله کن ور تواضع میکنی با مردم درویش کن
(شمس الدین محمد جوینی)
به نزد مهان و به نزد کهان به آزار موری، نیرزد جهان
(فردوسی)
… با آرامش آن آرمیده اند و در آشوبش بی قراری کرده اند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. آبشخور – مایه ور – گاهواره – فراخنای – عزیزکانی – اقلیت های مذهبی – آوردگاه – صحنه های رزمش – حس مشترک – یزدان شناس
2. الف) پرتو : هسته، گرم: وابسته پسین (صفت بیانی)، و : واو عطف، گوارا : معطوف (صفت بیانی)،
مادر: وابسته پسین (مضاف الیه)
می توانید « گرم و گوارا » را یک جا صفت بیانی بگیرید. به خاصر این که وابسته تبعی ، معطوف هنوز آموزش داده نشده است.
ب) همین : وابسته پیشین (صفت اشاره)، دور : هسته، ان : وابسته پسین (نشانه جمع)، دفاع : وابسته پسین (مضاف الیه)، مقدس : وابسته پسین (صفت بیانی)
به خاطر عدم آموزش وابسته پسین، نشانه های جمع می توانید «دوران» را یک جا هسته بگیرید.
3. یعنی وطن مثل مادری به یک نگاه به همه فرزندان خود نعمت و آرامش می بخشد و پرورش می دهد.
4. بیت اول)
دو واژه «خواب و بیدار» متضاد هستند و بنفشه و نرگس به جهت غافل و آگاه بودن تضاد معنایی دارند.
بیت دوم)
دو واژه «تکبر و تواضع» متضاد هستند و خواجگان و مردم درویش تضاد معنایی دارند.
بیت سوم)
دو واژه «مهان و کهان» متضاد هستند .
متن آخر)
دو واژه «آرامش و آشوب» متضاد هستند و (آرمیده اند و بی قراری کرده اند) تضاد معنایی دارند.