جواب نوشتن صفحه ۵۷ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس هفتم پرتو امید از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. واژگانی را كه نشانه جمع دارند، مشخّص كنید و مفرد هر كی را بنویسید.
كنعان، گلستان، دودمان، احزان، پیروان، كشتیبان، پایان، آزادگان
2. در بیت زیر، قافیه ها را مشخّص كنید و سه واژه هم قافیه با آنها بنویسید
همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد
(حافظ)
3. بیت زیر، با كدام یک از بیت های درس، ارتباط معنایی دارد؟ دلیل ارتباط آن را بنویسید.
عزیز مصر به رغمِ برادرانِ غیور ز قعرِ چاه، برآمد به اوجِ ماه رسید
(حافظ)

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. خزان : خُزن پیروان: پیرو آزادگان: آزاده
2. قافیه: دام – مقام
واژه های هم قافیه: نام – کلم – رام
3. دور گردون، گر دو روزی بر مراد ما رفت دائماً یکسان نباشد حال دوران، به اوج ماه رسید
خدا بدون حکمت و فلسفه نیست. حال و زندگی حضرت یوسف (ع) هم یکسان نبود. یک بار اسیر چاه شد. سپس به مصر برده شد و گرفتار زندان گشت. دیگر بار از زندان رهایی یافت و عزیز و حاکم مصر شد.
هان مشو نومید! چون واقف نِه ای از سرّ غیب باشد اندر پرده، بازی های پنهان، غم مخور
کارهای خدا حکمت دارد. کاری که از نظر ما خیانت است و باعث رنج می شود، شاید روزی باعث رحمت و نعمت شود ما از رازهای هستی با خبر نیستیم و نباید درباره آن ها زود قضاوت کنیم.

ناشناس : جواب سوال 3 دوره گردون …………..اگر چرخش روزگار برای مدتی متابق میل ما نبود ناراحت نباشید زیراروزگار همیشه به یک حالت باقی نمی ماند.

نویسنده : 3بیت زیر با کدام یک از بیت های درس ارتباط معنایی دارد؟دلیل ارتباط ان را بنویسید.
جواب :با بیت اول درس اول ارتباط داردیوسف گم گشته باز اید به کنعان غم مخور کلبه اجزان شود روز گلستان غم مخور.

محمدجواد گلستانی : دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفتدائما یکسان نباشد حال دوران غم مخوربه این معنا که انسان باید صبر و تحمل داشته باشد مانند حضرت یوسف که اسوه بسیار خوبی است اگر صبر و توکل خدای پیشه کنی به اوج خواهی رسید پس اگر روزگار به مراد ما نرفت ورق بر خواهد گشت.