جواب تدبر در قرآن صفحه ۱۰ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی میشود ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شامل هستی انسان و هر چیزی که مربوط به شئون هستی است مانند پیدایش و آثار آن در هستی انسان. فقر وجودی که پیوسته آن را خداوند برطرف می کند.