جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم هدف شاه از برگزاری همه پرسی اصول شش گانه چه بوده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) پیروی از سیاست های امریکا وحفظ حکومت خود.
2) تحکیم سلطه همه جانبه سیاسی و اقتصادی امریکا به ایران.