جواب خودارزیابی صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه نهم معنی عبارت هریکی را انچه بکار باید داد درس دوم عجایب صنع حق تعالی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :
۱ : منظور از واژه آیات در جمله « پس اندر این آیات تفکر کن »چیست ؟ پدیده ها آفریده های جهان هستی .
۲ : عبارت « هریکی را آن چه به کار باید داد » را توضیح دهید ؟ به هرکدام از موجودات هر آنچه لازم دارند را داده است .
۳ : بند پایانی درس ( و مثل تو چون مورچه ای…) چه ارتباطی با درک شگفتی های هستی دارد ؟ این که انسان در آغاز همچون مورچه ای است که اگر در آیات و آفریده های خداوند تفکر نکند ، به شناخت خداوند و جهان هستی دست پیدا نمیکند .

مهدی : هر کدام از موجودات آن چه لازم بوده، داده است.

روهام : هرکس هرچی لازم داشت (برای ادامه زندگی) خداوند عنایت فرمود و به او داد.