جواب فعالیت صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم همسایگان شرقی ایران کدام کشورها هستند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : افغانستان و پاکستان.