جواب فعالیت صفحه ۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم اگر در این ماجراها احساس مسئولیت و همکاری وجود نداشت چه اتفاقاتی می افتاد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در ماجرای اول دوره درمان احمد آقا طول می کشید – هزینه اش بیشتر می شد – علی از نظر درسی ضعیف می شد.