فعالیت های صفحه ۲۰ کتاب نگارش فارسی ششم دبستان املا و واژه آموزی درس چهارم داستان من و شما از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب واژه آموزی درس چهارم نگارش ششم

صورت سوال فعالیت صفحه 20 واژه آموزی

1. در متن زیر، کلمات مشخّص شده را با حروف مناسب کامل کنید.
تلاش و کوشش شما تنها فرزند مهربان (باعـ…….) سربلندی و (عزّ…….) من می شود. بزرگی و (ع…..مت) من و شما به این است که با هم، کنار هم و نگهبان هم باشیم. تغییر و (ت……وّل)، ویژگی هر پدیده ی زنده ای است. چهره ی نوشتاری و خطّی من برای ایجاد دوستی و (……میمیت) میان من و شما کمی بیشتر (ا……مّیت) دارد.
2. برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید
علم : ……………….. ، ………………..
عزّت : ……………….. ، ………………..
3. الف) جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید
خزنده + ان ← ………………..
……………….. + ان ← پرندگان
……………….. + ان ← نویسندگان
وابسته + ان ← ………………..
ب) چند واژه را که به این شیوه نوشته می شوند، بنویسید

جواب واژه آموزی درس چهارم نگارش ششم

1. تلاش و کوشش شما فرزند مهر بان باع…ث… سربلندی و عز…ت…. من می شود . بزرگی و ع…ظ…مت من و شما به این است که با هم ، کنار هم و نگهبان هم باشیم . تغییر و ت…ح….وّل ویژگی هر پدیده ی زنده است. چهره ی نوشتاری و خطّی من ، برای ایجاد دوستی و …ص…میمیت میان من و شما کمی بیشتر ا…ه…میّیت دارد .
2. علم : عالم ، معلوم
عزّت : عزیز ، اعزاز
3. الف) خزنده + ان ← ….خزندگان….
….پرنده…. + ان ← پرندگان
….نویسنده…. + ان ← نویسندگان
وابسته + ان ← ….وابستگان….
ب) همبستگان، رانندگان، پناهندگان، جویندگان و …

سارینا اکبری : به نظر من جواب ها بايد كامل و دقيق باشد وبروز تا به درد سال هاي بعد هم بخورد و اگرنه اصلاً به درد نمي خورد و همين طور بايد مطبر باشد تا دانش اموزان جذب او شوند ممنونم اگر به نظرم احترام بگذاريد.