جواب نوشتن صفحه ۱۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم واژه ای که با نام نیما پدر شعر نو فارسی می آید در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یوشیج.