جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم وسیع ترین کشور منطقه آسیای جنوب غربی کجا است و چقدر جمعیت دارد؟ آیا جمعیت این کشور نسبت به مساحت آن زیاد است یا کم؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عربستان با مساحت 2149690 کیلومترمربع فقط 27میلیون نفر جمعیت دارد. که به علت آب وهوای گرم وخشک، تبخیرشدید، پوشش گیاهی فقیر و شن زارهای وماسه زارهای فراوان بسیار کم جمعیت است.