جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم از شرایط وضوی صحیح پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) پاک بودن آب وضو، یعنی آب نجس نباشد.
2) مطلق بودن آب وضو یعنی خالص باشد.
3) مباح بودن آب و ظرف آن، یعنی آب برای خودمان باشد، یا صاحب آن راضی باشد.
4) پاک بودن اعضای وضو، یعنی اعضا نجس نباشد و در صورت نجاست بدن پاک شود.
5) ترتیب یعنی مراحل وضو به ترتیب انجام شود.