جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۰ کتاب علوم تجربی پایه هشتم وقتی کیسه پلاستیکی را با میله شیشه ای مالش می دهیم میله و کیسه دارای بار الکتریکی می شوند با توجه به شکل توضیح دهید الکترون ها از کدام جسم کنده می شود؟ آن جسم چه باری پیدا می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- اجسامی که تجمع بارمنفی در سطح خود دارند مانند شیشه الکترون از دست می دهند مثبت می شوند و اجسامی که تجمع بار مثبت در سطح خود دارند مانند پلاستیک ها الکترون می گیرند و منفی می شوند.
2- پروتون در داخل هسته است با جاذبه زیاد اجازه حرکت ندارد.

زهرا باقرزاده : میله شیشه ای دارای بار مثبت است و پلاستیک دارای بار منفی است زمانی که این دو را مالش می دهیم تعدادی الکترون از میله کنده شده وبه کیسه پلاستیکی منتقل می شوند.