جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۷ کتاب پیام های آسمان پایه نهم برخی از صفاتی را که ویژه ما مخلوقات است و نمی توان آنها را به خدا نسبت داد بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مخلوقات : فانی هستند، محدودند، جهل، خستگی خداوند، باقی است، نا محدود، دانا، توانا.