جواب کارگاه نوشتن صفحه ۶۴ و ۶۵ کتاب نگارش پایه یازدهم نوشته های زیر را بخوانید و ویژگی های رفتاری شخصیت های آن را در متن مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

تمرین (1) نوشته زیر را بخوانید و ویژگی های ظاهری و رفتاری شخصیت های آن را در متن مشخص کنید.
الف) نوجوان که بود تابستان ها سرکار می رفت. یک روز قرار شد همراه خانواده به باغی در خارج از شهر برویم و استراحتی بکنیم؛ وقتی موضوع را به محمد ابراهیم گفتیم، گفت: «من نمی آیم، کار دارم، من توی یک مغازه کار می کنم.» گفتم: «الان که تابستان است و درس و مشق نداری. زندگی هم که روبه راه است پس چرا کار می کنی؟» گفت: «نمی خواهم دام دنبال بازی باشم. دوست دارم سرکار بروم.» پرسیدم: «حالا چه کار می کنی؟» گفت: «توی یک مغازه میوه فروشی کار می کنم.» گفتم: «چرا میوه فروشی! می رفتی تو یک بزازی کار می کردی که لااقل کارش تر و تمیزتر است.» گفت: «اتفاقا چون کارش سخت تر و بیشتر است آن را انتخاب کرده ام. در مغازه بزازی همه اش باید یک گوشه بنشینم و چرت بزنم.»شهید همت، عربلو
ب) نشستن در گوشه خاکریز و به فکر فرو رفتن، کار همیشه سید بود. او به دوردست ها خیره می شد و پرواز آرام کبوترها را که از میان دود و غبار انفجار می گذشتند، دنبال می کرد؛ درست مثل زمانی که از کنار گنبد حضرت عبدالعظیم پر می کشیدند. شهید آوینی، جعفری مطلق

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تمرین (1)
الف) ویژگی های ظاهری : نوجوان
ویژگی های رفتاری : متعهد به کار – عاشق کار کردن – تمایل نداشتن به بازی گوشی
ب) ویژگی های ظاهری: ویژگی خاصی ذکر نشده است.
ویژگی های رفتاری : معتقد – با ایمان