جواب فعالیت صفحه ۱۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم موقعیت سه شهر پاریس لیبرویل و کیپ تاون را با توجه به دایره روشنایی در اول تیر ماه و اول دی ماه توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در تیر ماه خورشید به مدار رأس السرطان عمود می تابد و طول روزها درآن طولانی وشب ها کوتاه است (تابستان نیمکره شمالی) که شهر پاریس دراین موقعیت قرارگرفته است. درست درهمین زمان درنیمکره جنوبی (شهرکیپ تاون) کوتاه ترین روزها و بلندترین شب های سال مشاهده می شود (زمستان نیمکره جنوبی) و بعد از گذشت 6 ماه عکس این حالت ها در دو نیمکره اتفاق می افتد. (به نقشه های صفحه 13 توجه شود).

نویسنده : در مناطق مجاور استوا مسیر پیموده شده در دو منطقه ی تاریک و روشن همواره یکسان است و در نتیجه طول روز و شب همواره مساوی است.

توحید سردار : و در لیبرویل چون در مجاورت خط استوا است طول روز و شب مساوی است و این در اوایل بهار و پاییز اتفاق می افتد.