جواب درک و دریافت صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم پنج رویداد مهم داستان را به ترتیب بیان کنید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رویدادهای مهم به صورت زیر می باشند:
1) رفتن بزاز از یک ده به ده دیگر.
2) دیدن مرد سوارکار توسط بزاز.
3) درخواست بزاز از سوارکار برای به دوش کشیدن بارش.
4) تاختن اسب به دنبال خرگوش.
5) منصرف شدن بزاز از سپردن بارش به سوارکار.

مهران کامرانی : بر سر بوته های گل غنچه ای شکوفا می شود و بوی خوش این گل باغ را پر می کند.

آرشیدا زارع : ۱_زحمت کشیدن بزاز برای بار کشیدن
۲_در خواست به دوش گرفتن پارچه ها به مرد سوار
۳_ نپذیرفتن به دوش گرفتن بارها از مد بزاز
۴_دنبال کردن خرگوش برگشتن مرد سوار تابارها را به دوش گیرد
۵_عوض شدن نظر مرد بزاز از اینکه بارها را به دوش گیرد.