جواب صفحه ۱۴ و ۱۵ کتاب فارسی پایه یازدهم کارگاه متن پژوهی درس اول نیکی از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی :
۱ : معنای واژه های مشخص شده را بنویسید . دغل : فرومایه ، جیب : گریبان ، دون همّتی : پستی اراده .
۲ : نمونه ای از کاربرد صفت مبهم در درس بیابید . دگرروز
۳ : معانی فعل « شد » را در سروده زیر بررسی کنید .
بیت اول : گشت ، بیت دوم : رفت
۴ : با استفاده از شیوه های زیر ، به معنای هر یک از واژه های مشخص شده ، دقیق تر می توان پی برد :
الف : قرار گرفتن واژه در جمله :
-ماه طولانی بود -ماه تابناک بود
ب : با توجه به رابطه های معنایی ( ترادف ، تضاد ، تضّمن و تناسب )
-سیر و بیزار = ترادف -سیر و گرسنه = تضاد
-سیر و پیاز =‌ تناسب -سیر و گیاه = تضمّن
اکنون برای دریافت معانی واژه های « دست »‌ و «تند » به کمک دو روش بالا ، چند جمله مناسب بنویسید .
دست و پا =‌ تناسب دست و بدن = تضمن
تند و آرام = تضاد تند و سریع =‌ تراددف تند و شیرین = تناسبخ

قلمرو ادبی :
۱ : از متن درس دو کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید . زنخدان : به جیب فرو بردن ، تکیه بر کسی کردن : از کسی همایت کردن
۲ : در بیت زیر ، شاعر چگونه آرایه جناس همسان (تام) را پدید آورده است ؟
با زمانی دیگر اندازه ای که پندم می دهی کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست چنگ : ساز موسیقی چنگ : پنجه
۳ : ارکان تشبیه را در مصرع دوم بیت دوازده مشخص کنید . تو : مشبه ، چو : ادات ، روبه : مشبه به ، به وا مانده سیر : وجه شبه
۴ : در این سروده « شیر » و « روباه »‌نماد چه کسانی هستند ؟ روباه : نماد افراد بدون تلاش و وابسته به دیگران . شیر : نمات افراد متکی به خود

قلمرو فکری :
۱ : معنی و مفهوم بیت شانزدهم را به نثر روان بنویسید . هر انسانی که دارای دانایی و درک است بخشش میکند اما انسان های پست و خسیس انسان هایی بی درک و شعور هستند .
۲ : درک و دریافت خود را از بیت زیر بنویسید .
یقین مرد را دیده بیننده کرد شد و تکیه بر آفریننده کرد
ایمان قلبی مرد ، چشم مرد را باز کرد و او را آگاه کرد و آن شخص رفت و بر خداوند تکیه کرد .
۳ : برای مفهوم هر یک از سروده های زیر ، بیتی مناسب از متن درس بیابید .
رزق هرچند بی گمان برسد شرط عقل است جستن از در ها (برو شیر درنده باش ای دغل‌ مینداز خود را چو روباه شل)
سحر دیدم درخت ارغوانی کشیده سر به بام خسته جانی
به گوش ارغوان آهسته گفتم: بهارت خوش که فکر دیگرانی
( کسی نیک بیند به هر دو سرای که نیکی رساند در ترازوی خویش )
چه در کار و چه در آزمودن نباید جز به خود ، محتاج بودن
( بخور تا توانی به بازوی خویش که سعیت بود در ترازوی خویش )
۴ : درباره ارتباط معنایی متن درس و مثل ( از تو حرکت از خدا برکت ) توضیح دهید . افراد با خرد و تدبیر بخشش میکنند اما افراد حقیر اهل بخشش نیستند ، انسان اگر برای کسب روزی خود تلاش کند خداوند نیز به تلاش او برکت میدهد .