جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم چرا خداوند پیامبر اکرم را اولین معلم قرار داد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا ایشان بهتر از هر انسان دیگری می داند که هر آیه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم و تقسیر واقعی آن چیست. پیامبر اعظم برای انجام رسالت مهمی که بر عهده داشت، با تمام وجود به بیان معارف الهی قرآن و آموزشی مردم زمان خود پرداخت. مردم هر سوالی داشتند از پیامیر رحمت می پرسیدند و هیچ گاه دچار حیرت و سرگردانی نمی شدند.