جواب بارش فکری صفحه ۴۱ کتاب کار و فناوری هشتم پیشنهاد امکان جابه جایی در زمان استفاده از اینترنت نحوه اتصال کاربرهای خانگی به اینترنت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اینترنت تلفن همراه.