جواب فعالیت صفحه ۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم پیمان نامه ای درباره بدن خود بنویسید و در آن قول بدهید که از این پس از اعضای بدن مراقبت می کنید تا سالم و تندرست باشید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : من قول می دهم از چشم های خود مراقبت کنم و زیاد جلوی تلویزیون و کامپیوتر نشوم تا به آن صدمه نزنم.
من قول می دهم که از معده خود مراقبت کنم و از غذاهای زیان آور مانند پفک و چیپس استفاده نکنم تا به آن آسیبی نرسد و مریض نشوم.

نویسنده : من قول می دهم به موسیقی با صدای زیاد گوش نکنم تا به پرده گوشم آسیب نرسد.

امیر متقی : من قول می دهم که از پاهام و دست هایم در همه جا مثل فوتبال کردن مراقبت کنم و نگذارم به آن ها آسیبی وارد شود. من قول می دهم که از زبان خودم مراقبت کنم و هیچوقت آب داغ و چای داغ نخورم که زبانم نسوزد.

نویسنده : من قول میدهم شب ها زود بخوابم تا چشم هایم خسته یا ضعیف نشوند.