جواب فعالیت صفحه ۱۵۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم ه تصویر خط در دوره هخامنشیان توجه کنید و بگویید چرا به این خط خط میخی می گویند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : علل نام گذاری این خط به خط میخی آن بود که برای نوشتن آن از میله ی آهنی یا چوبی کوچک شبیه به میخ استفاده میکردند وخط هایی که با آن بر لوحه های گلی نقش میکردند شبیه به میخ بود. این خط دارای 36 حرف بود و از چپ به راست نوشته می شد.

ناشناس : چون علامت و نشانه های این خط شبیه به میخ است- به خط میخی معروف است..