جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا خانواده نقش مهمی در جامعه دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 5. 1) واحد بنیادین جامعه وکانون رشد و تعالی انسان.
2) فرزند آوری و تجدید نسل.
3) مهمترین کانون حمایت و مراقبتهای عاطفی از افراد.

نویسنده :‌واحد بنیادین جامعه وکانون رشد و تعالی انسان.
2) فرزند آوری و تجدید نسل.
3) مهمترین کانون حمایت و مراقبتهای عاطفی از افراد..