جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۴۱ کتاب دین و زندگی پایه دهم چرا خصلت ارزشمند عفاف در وجود زنان از ارزش بیشتری برخوردار است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت زیبایی اراسته است.
ب) زن مظهر جمال خلقت است.
پ) زیبایی زن هم مربوط به باطن و هم مربوط به ظاهر اوست.
ت) احساسات لطیف زن بیانگر زیبایی های درونی وی است که با زیبایی ظاهر او عجین شده.