جواب خودارزیابی صفحه ۱۵۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که «نمی توانم» های خود را بنویسند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون او می خواست آن ها را متوجه این موضوع کند که هیچ کاری نیست که آن ها نتوانند انجام دهند و بچه های باید ناتوانی را از ذهن و اندیشه خود بیرون کنند و باور داشته باشند که برای انجام هر کاری توانا هستند.