جواب درک مطلب صفحه ۷۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا دیدار پدر محمد با افراد مختلف برای او جالب بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون افرادی که به دیدار پدر محمد می آمدند همگی از ادیبان دانشمندان و فرهیختگان بودند و محمد می توانست چیزهای زیادی از آن ها بیاموزد.