جواب فعالیت صفحه ۱۲۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم چرا شاهان دستور می دادند چنین نقش برجسته هایی روی سنگ ها کنده شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : ‌شاهان خود رابرگزیده ونماینده اهورامزدا می دانستندومعتقدبودندکه به حکم اوفرمان می رانند.که میخواستند از طریق کتیبه ها به مردم این موضوع را بفهمانندواطلاع رسانی کنند.دراغلب کتیبه های به جا مانده نیز جمله هایی که این موضوع رانشان دهد وجوددارد.

مهدی : 2. ثبت برخی از اطلاعات زمان خود برای آیندگان از قبیل نام پادشاهان، مناطق تحت حکومت و.-ثبت چهره پادشاهان و افراد جامعه در آن.

نویبسنده :‌شاهان خود رابرگزیده ونماینده اهورامزدا می دانستندومعتقدبودندکه به حکم اوفرمان می رانند.که میخواستند از طریق کتیبه ها به مردم این موضوع را بفهمانندواطلاع رسانی کنند.دراغلب کتیبه های بجامانده جمله هایی که این موضوع رانشان دهد وجوددارد..

محمدی : برادی و صفا و دوستی و روشنی و شادی و کینه و غم و حسد.