جواب خودارزیابی صفحه ۵۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا قلب آدم نباید خالی بماند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا اگر خالی بماند، مثل یک گلدان زشت است و آدم را اذیّت می کند.

فاطمه سما : قلب جایگاه مهر و محبت است و انسان همواره به اطرافیان خود عشق می ورزد ؛ بنابراین قلب هیچ گاه نباید خالی بماند..