جواب خودارزیابی صفحه ۵۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم به نظر شما چرا قلب نویسنده نمیتوانست عموی پدرش را بپذیرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : چون درقلب نویسنده پول های عمویش جانمی شد برای همین عمویش سریع ازقلبش می آمد بیرون.

ثحفک : چون عمویش بسیار پول داشت و وقتی که بازحمت فشار جا می گرفت صندوق پولهایش بیرون می ماند واو دوان دوان از قلبش بیرون می امد تا صندوقش را بیاورد.

رومینا : زیرا مال و ثروت بود وقلب نویسنده هم جایی برای صندوق پول های او نداشت..