جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۰۰ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم چرا مردم رهبری امام خمینی را پذیرفتند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون ایشان وابسته به هیچ گروهی نبود و فقط متکی به خدا بود و از هیچ کسی نمی ترسید و فقط از خدا و اهل بیت پیروی می کرد. پس اطاعت از ایشان در واقع اطاعت از خدا و اهل بیت بود.