جواب فعالیت بحث کلاسی صفحه ۱۲۳ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم چرا نباید به افراد بیگانه اعتماد کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

محدثه :‌چون ما انها رو نمیشناسیم و از کسی که شناخت کامل نداریم نمیتوانیم اعتماد کنیم و وقتی کسی را کامل نشناسیم نمیتوانیم هرکاری که به مامیگویند و بدون هیچ اطلاعات از آن کار انجام دهیم.

ناشناس : زیرا ما آنها رو نمی شنا سیم و نمیتوانیم به دیگران اعتماد داشته باشیم و اگر اطلا عات کاملی از آن نداریم با او حرف نزنیم.