جواب خودارزیابی صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا هم کلاسی خواجه نصیر به او لقب کوه آهن داد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا معتقد بود او خستگی نمی شناسد و با اینکه دوازده سال بیشتر نداشت نیمی از روز را در محضر یک استاد و نیمی دیگر را در محضر استاد دیگری می گذراند ولی آثار خستگی در چهره اش نمایان نمی شد.