جواب فکر کنید صفحه ۸۴ کتاب علوم پایه نهم چرا گرفتن پونز بین دو انگشت و فشردن آن می تواند سبب آسیب رساندن به یکی از انگشت ها شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا یک سمت پونز سطح کمتری دارد (نوک پونز) در نتیجه فشار بیشتری به یک سمت وارد می کند.

رها گلزار :
وقتی که به انتهای پونز نیرو وارد می شود نیرو در سطح کوچکی (نوک پونز) متمرکز می شود و فشار در انحا بیشتر است بنابراین پونز در انگشت فرو رفته و سبب اسیب رساندن به ان می شود ولی در ان سوی ان نیرو در سطح بزرگتری پخش می شود بنابراین فشار کمتر بوده و به ان اسیب نمی رسد.