جواب کامل کنید صفحه ۱۲ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم با کلمه های زیر چند جمله در ستایش خداوند بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خدایا
ای آفریننده جهان هستی
ای مهربان ترین مهربانان
ای بخشنده ای که بخشندگیش بی همتاست
ای خدای یگانه
ای خدایی که کسی به مانند تو توانا و دانا نیست
ای صمیمی ترین دوست بنده ها
ای روشنایی بخش هستی
تو را به حکمت و بخشندگیت قسم همه ی ما را عاقبت بخیر بگردان و به آروزهایمان برسان
ای بهترین بهترین ها.

نویسنده :<‌خدای مهربان تمام جهان را نقاشی کرده است.
او بهترین و بهترین دوست صمیمی ما هست.
او بخشنده و توانا است..

نویسنده : مهربان
دانا
بخشنده
توانا
یگانه

نویسنده : ای مهربان ترین
ای صمیمی ترین و بخشنده و دانا
ای دانا ترین و دانا
ای آفریننده زیبایی و روشنایی
ای خداوند یگانا
ای دوست مهربان