جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۹۰ کتاب قرآن پایه ششم چند ویژگی دوست خوب را نام ببر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

سید مهدیه موسوی :‌ویژگی های یک دوست خوب چیست:؟!
باادب باشد _خیرخواه باشد _خوش اخلاق _
باایمان _ خیرخواه _ صادق _ عاقل _ نیکوکار _.

نویسنده : باادب،باایمان،مهربان،خوش رو،خیرخواه،صادق و یکرنگ.