جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۵۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم هر یک از این شکل ها چه نوع همزیستی را نشان می دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) میگوی تمیزکننده در حال خوردن انگل های دهان مارماهی.
ب) ماهی های کوچک همراه با کوسه شنا می کنند و پس مانده شکار کوسه را می خورند.
پ) کنه در حال مکیدن خون انسان.
الف) همیاری (هم میگو و هم مار ماهی سود می برند).
ب) همسفرگی (ماهی کوچک سود می برد ولی تاثیری بر کوسه ندارد).
پ) انگلی (کنه سود می برد ولی انسان زیان می بیند).