جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۷ کتاب ادبیات فارسی پنجم چه چیزهایی راهنمای ابوریحان برای موفقیت بودند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شوق به آموزش و یادگیری، خاطره نخستین روز مدرسه، رفتار پسندیده اولین معلم و لطف خداوند راهنمای وی شد.

ناشناس : امیر هادی شوق نخستسین روز اول مدرسه و با سلاطان قز نوی به شهر هند را ه افتاد و زبان هندی را هم یاد گرفت.