جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۱۸ کتاب دین و زندگی پایه دهم چگونه می توان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدی ها صادق هستیم؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) پیروی از دستورات خداوند.
ب) دوستی با دوستان خداوند و دشمنی با دشمنان او
ج) محبت در راه رسیدن به خدا