جواب جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۴۳ و ۴۴ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم قلمرو فکری زبانی ادبی جواب کارگاه متن پژوهی درس پنجم آغازگری تنها از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) هم آوای کلمه «سفیر» را بنویسید و آن را در جمله ای به كار ببرید.
2) چهار «ترکیب وصفی» که اهمّیت املایی داشته باشند، از متن درس انتخاب كنید.
3) همان طور که می دانید، هر گروه اسمی، یک «هسته» دارد که می تواند با كی یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود.
به انواع وابسته های پیشین توجّه كنید:
صفت پرسشی ← کدام روز
صفت تعجّبی ← عجب روزی
صفت اشاره ← آن روز
صفت مبهم ← هر روز
صفت شمارشی اصلی ← یک روز
صفت شمارشی ترتیبی (با پسوند -ُ مین) ← دومین روز
صفت عالی ← بهترین روز
اینك با یک نوع دیگر از وابسته های پیشین آشنا می شویم :
شاخص : شاخص ها لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی، در کنار اسم قرار می گیرند.
مانند: «امام، علّمه، استاد، آقا، حاجی، خاله، کدخدا، سرلشکر، مهندس و …»
توجّه: شاخص ها کلماتی هستند که غالباً، بی فاصله، پیش از هسته می آیند؛ این کلمات در جای دیگر می توانند هستۀ گروه اسمی، مضاف الیه و یا … قرار بگیرند؛ در این صورت، شاخص محسوب نمی شوند.
مثال : استاد معین، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است. شاخص
ایشان، استادِ زبان و ادبیات فارسی بودند. هستۀ گروه اسمی
کتاب استاد، دربردارندۀ مطالب مفیدی است. مضافٌ الیه
اکنون واژه های زیر را یک بار به عنوان «شاخص» و بار دیگر به عنوان «هسته» گروه اسمی در جمله به کار ببرید.
سرهنگ: سیّد:

جواب قلمرو زبانی : 1) سفیر: هر دانش آموز سفیر جامعه فرهنگی ایران است.
2) دارالسّلطنه تبریز -خواست او-بزرگان طوایف-حامل زنبورک – لازمه حضور – از دست رفتن محض – صفیر گلوله
3) سرهنگ: شاخص: سرهنگ رحیمی از سربازان سان دید.
هسته: من به سرهنگ اردوگاه گزارشی دادم.
سید: شاخص: بچه ها به سید رضا سلام کردند.
هسته: آن سید بزرگوار سخرانی می کرد.

قلمرو ادبی : 1) متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی كنید.
2) برای هر یک از آرایه های زیر، نمونه ای از بند هفتم درس (سپیده فردای گنجه …) انتخاب كنید و بنویسید.
تشبیه:
کنایه:
تشخیص:
3) در عبارت زیر، بهره گیری از کدام آرایه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟
در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر،رزم پسر!

جواب قلمرو ادبی : 1) ادب پایداری (مبارزه با بیگانگان) : در واقع درس در مورد مبارزه با ظلم و سر دادن فریاد عدالت خواهی است و خواننده را دعوت به ایستادگی و مبارزه با ظلم می کند.
2) تشبیه : روس ها مثل مور وملخ در پهنه شهر پراکنده شدند.
کنایه : روس ها مثل مور وملخ در پهنه شهر پراکنده شدند
شوری در جان ها می نهاد.
تشخیص : سپیده فردای گنجه با نهیب و صفیر گلوله های توپ روس باز شد.
شهری داشت خود را برای استقبال از بهار آماده می کرد.
3) واج آرایی : درصامت های ((ر/ز/د))
تکرار : رزم/بزم/درباز
تناسب : پدر وپسر
جناس : بزم و رزم
تضاد : بزم و رزم
سجع : بزم و رزم / پدر و پسر

قلمرو فکری : 1) چه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمان های ملّی، استوارتر و امیدوارتر می كرد؟
2) درعبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخّص شده چیست؟
«مردمی كه به خانه های تاریكی و بی دریچه عادت كرده اند، از پنجره های باز و نورگیر گریزان هستند.»
3) با توجّه به بیت زیر، شخصیت «عبّاس میرزا» را تحلیل نمایید.
چون شیر به خود سپه شكن باش فرزند خصال خویشتن باش نظامی

جواب قلمرو فکری : 1) مشاهده صحنه های ناب وتوفندگی فرزندان میهن برای رویارویی با دشمن عباس جوان را به وجد می آورد ودلش را برای تحقق آرمان های ملی اش استوار وامید وار میکرد.
2) خانه های تاریک و بی دریچه: رخوت و سستی و جمود فکری.
پنجره های باز ونور گیر: اندیشه ها و افکار نو و ترقی جویانه.
3) با توجه به بیت می توان گفت ((عباس میرزا)) شخصیتی برجسته و شجاع و وطن پرست و کم نظیر بوده است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :
قلمرو زبانی :
۱: هم آوای کلمه (سفیر) را بنویسید و آن را در جمله به کار ببرید. هر رزمنده، سفیر کشور خود است.
۲: چهار ترکیب وصفی که اهمیت املایی داشته باشند از متن پیدا کنید و بنویسید. خواست او، صفیر گلوله، لازمه حضور.
۳: همان طور که میدانید هر گروه اسمی، یک «هسته» دارد که می تواند با یک یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود.
به انواع وابسته های پیشین توجه کنید:
صفت پرسشی = کدام روز
صفت تعجّبی = عجب روزی
صفت اشاره = آن روز
صفت مبهم =‌ هر روز
صفت شمارشی اصلی = یک روز
صفت شمارشی ترتیبی ( با پسوند _ُمین ) = دومین روز
صفت عالی = بهترین روز
اینک با یک نوع دیگر از وابسته های پیشین آشنا میشویم:
شاخص: شاخص ها لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی، در کنار اسم قرار می گیرند.
مانند: « امام علّمه، استاد، آقا، حاجی، خاله، کدخدا، سرلشگر، مهندس و … ».
توجه: شاخص ها کلماتی هستند که غالباً، بی فاصله، پیش از هسته می آیند؛ این کلمات در جای دیگر می توانند هسته گروه اسمی، مضاف الیه و یا… قرار بگیرند؛ در این صورت شاخص محسوب نمی شوند.
مثال: شاخص: استاد معیین، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است.
هسته گروه اسمی: ایشان، استاد زبان و ادبیات فارسی بودند.
مضاف الیه: کتاب استاد، در بر دارنده مطالب مفیدی است.
اکنون واژه های زیر را یک بار به عنوان « شاخص » و بار دیگر به عنوا‌ن «هسته» گروه اسمی در جمله به کار ببرید.
سرهنگ: سرهنگ محمودی سربازان را برای رژه آماده کرد.
هسته: من با سرهنگ صحبت کردم.
سیّد: شاخص: بچه ها در محضر سید حسین قرار گرفتند.
هسته: سید در بالای مجلس نشست.
قلمرو ادبی :
۱: متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی کنید. ادبیات پایداری، زیرا درس درمورد مبارزه با ظلم و فریاد عدالت خواهی بوده و ادبیات پایداری به معنای مبارزه با بیگانگان و پایداری در برابر آن ها است.
۲: برای هرکی از آرایه های زیر، نمونه ای از بند هفتم درس ( سپیده فردای گنجه…) انتخاب کنید و بنویسید.
تشبیه: روس ها، مثل مور و ملخ در پهنه شهر آکنده شدند.
کنایه: آکنده شدن روس ها مثل مور و ملخ.
تشخیص: شهری داشت خود را برای استقبال آماده می کرد.
۳: در عبارت زیر، بهره گیری از کدام آرایه ادبی بر زیبایی سخن افزوده است ؟
در آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم، بزنم پدر، رزم پسر!
واج آرایی حرف ز
تضاد: بزم و رزم
جناس: بزم و رزم
سجع: بزم و رزم، پدر و پسر.
قلمرو فکری:
۱: چه عاملی عباس میرزا را برای تحقق آرمان های ملی، استوارتر و امیدوار تر می کرد؟مشاهده صحنه های ناب و توفندگی فرزندان میهن برای رویارویی با دشمن عباس جوان را کنجکاو برای تحقق آرمان هاب ملی اش وا می داشت.
۲: در عبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخص شده چیست؟
« مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره های باز و نورگیر گریزان هستند ».
خانه های تاریک و بی دریچه: رخوت و سستی و جمود فکری.
پنجره های باز و نور گیر: اندیشه ها و افکار نو و ترقی جویانه.
۳: با توجه به بیت زیر، شخصیت «عباس میرزا» را تحلیل نمایید.
چون شیر به خود سپه شکن باش فرزند خصال‌ خویشتن باش.
می توان گفت او مردی شجاع، وطن پرست و با غیرت است.