جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس چهاردهم حمله حیدری از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) معادل معنایی واژه های زیر را از متن درس بیابید.
اسب ( ……………………. )
اجازه ( ……………………. )
شیر ( ……………………. )
2) چهار واژه املایی از متن درس انتخاب کنید و بنویسید.
3) در بیت ششم، گروه های اسمی و هسته هر یک را مشخص کنید.

قلمرو ادبی : 1) در متن درس، دو نمونه «استعاره» بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
2) مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.
دندان به دندان خاییدن ( …………………………………………….. )
رنگ باختن ( …………………………………………….. )
3) دو نمونه از کاربر آرایه «اغراق» در متن درس بیابید.

قلمرو فکری : 1) معنی و مفهوم بیت ششم را به نثر روان بنویسید.
2) پیام ابیات زیر را بنویسید.
چو شیر خدا راند بر خصم، تیغ به سر کوفت شیطان دو دست دریغ
پرید از رخ کفر در هند رنگ تپیدند بت خانه ها در فرنگ
3) داستان زیر را که از مثنوی مولوی انتخاب شده است، به لحاظ محتوا با درس مقایسه کنید.
از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان منزه از دغل
در غزا بر پهلوانی دست یافت زود شمشیری بر آورد و شتافت
او خدو انداخت در روی علی افتخار هر نبی و هر ولی
در زمانا نداخت شمشیر آن علی کرد او اندر غزایش کاهلی
گشت حیران آن مبارز زین عمل وز نمودن عفو و رحمت ب یمحل
گفت بر من تیغ تیز افراشتی از چه افکندی مرا بگذاشتی؟
گفت: من تیغا ز پی حق می زنم بنده حقم نه مامور تنم
شیر حقم نیستم شیر هوا فعل من بردین من باشد گوا

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) اسب (ابرش)
اجازه (رخصت)
شیر (غضنفر)
2) هوس – طالب رزم – رخصت – سهمگین – علم – خصم – تیغ
3) سر در گریبان : سر هسته و درگریبان وابسته
هیچ کس : کس هسته و هیچ وابسته
رزم او : رزم هسته و او وابسته

قلمرو ادبی : 1) آهنین کوه استعاره از عمروبن سعد
شیر خدا استعاره از حضرت علی (ع)
2) دندان به دندان خاییدن (خشمگین و عصبانی شدن)
رنگ باختن (ترسیدن)
3) بزد بوسه بر دست او جبریل
تپیدند بت خانه ها در فرنگ
همه رزمگه کوه فولاد گشت

قلمرو فکری : 1) در لشکر مقابل همه سرها به زیر افکنده بودند و هیچ کس داوطلب مبارزه با او نبود.
2) از شکست دشمنان اسلام شیطان افسوس می خورد و کافران در همه جا غمگین می شوند.
3) محتوای شعر مولانا عرفانی و تعلیمی است ولی شعر حمله حیدری حماسی و پهلوانانه است. هر دو شعر جنبه تربیتی دارند و در قالب مثنوی می باشند.

نویسنده : ازنظرقافیه،ساختاروکاربردواژگان وترکیبات ادبی،شعرمولوی بسیار باارزش تروقوی تراست.