جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی ادبی فکری صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ کتاب فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم کاوه دادخواه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) در متن درس، هر یک از واژه های زیر، در چه معنایی به کار رفته است؟
هنر ( …………. ) محضر ( …………. )
درای ( …………. ) منزل ( …………. )
2) در بیت زیر، کلمه «گر» در چه معنایی به کار رفته است؟
تو شاهی و گر اژدها پیکری بباید بدین داستان داوری
3) واژه ها و معنای آنها همیشگی و ماندگار نیستند. ممکن است در گذر زمان، برای هر واژه،
یکی از چهار وضعیت زیر پیش آید:
الف) به دلایل سیاسی، فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی، از فهرست واژگان حذف شود؛ مانند: «فتراک، بر گستوان»
ب) با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به دوران بعد منتقل شود؛ مانند: «کثیف و سوگند»
پ) با همان معنای قدیم به حیات خود ادامه دهد؛ مانند
ت) هم معنای قدیم خود را حفظ کند و هم معنای جدید گیرد؛ مانند
هر یک از واژه های زیر، مشمول کدام وضعیت های چهارگانه شده اند؟
پذیرش: ( ………………………… )
سوفار: ( ………………………… )
رکاب: ( ………………………… )
شوخ: ( ………………………… )
1) هنر (فضیلت) محضر (استشهادنامه)
درای (پتک) منزل (توقف گاه)
2) در معنی «یا»
3) پذیرش: (پ)
سوفار: (الف)
رکاب: (ت)
شوخ: (ب)

قلمرو ادبی : 1) برای هر یک از ویژگی های شعر حماسی،نمونه ای از متن درس انتخاب کنید.
* زمینه ملی
** زمینه قهرمانی
2) بیت پنجم درس را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
3) هر یک از واژه های مشخص شده، مجاز از چیست؟
* چو کاوه برون شد ز درگاه شاه بر او انجمن گشت «بازارگاه»
** از آن «چرم»، کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای
4) در بیت زیر، «درفش کاویان»، در کدام مفهوم نمادین به کار رفته است؟
تو یک ساعت، چو افریدون به میدان باش، تا زان پس
به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی
سنایی
1) * ز هر کشوری مهتران را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست
** خروشید و زد دست بر سر ز شاه که شاها منم کاوه دادخواه
2) کنایه : «به نام کسی لب گشادن» کنایه از همیشه به فکر کسی بودن
تضاد : روز و شب
جناس ناهمسان : شب و لب
واج آرایی : تکرار صدای «ب»
3) * مجاز از مردم بازار
** مجاز از پیشبند چرمی
4) نماد پیروزی

قلمرو فکری : 1) معنی و مفهوم بیت بیست و هفتم را به نثر روان بنویسید.
2) مارانی را که بر دوش ضحاک روییدند، مظهر چه خصلت هایی می توان دانست؟
3) انگیزه فریدون در قیام علیه ضحاک چه بوده است؟
4) با توجه به متن درس، «پایمردان دیو»، چه کسانی بودند؟ شخصیت آنها را تحلیل کنید.
1) کاوه فریاد زد و با عصبانیت بلند شد و استشهادنامه را پاره و پایمال کرد.
2) مظهر خوهای اهریمنی و بیداد و منش خبیث
3) انتقام کشته شدن پدر به دست ضحاک ، روی آوردن مردم به او و درخواست از فریدون برای سرنگونی ضحاک
4) یاران و فرماندهان ضحاک بودند که یا از ترس و یا برای بدست آوردن موقعیت و پول با ضحاک همراه شده بودند.

نویسنده :‌جواب سوال 3 زمینه ملی زهرکشوری مهتران رابه خواست که در پادشاهی کند پشت راست.