جواب قلمرو زبانی ادبی فکری کارگاه متن پژوهی صفحه ۱۲۳ و ۱۲۴ کتاب فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس پانزدهم کبوتر طوق دار از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) درباره کاربرد و معنای فعل «ایستاد» در جمله های زیر توضیح دهید.
گرازان به تگ ایستاد.
صیاد در پی ایشان ایستاد.
2) چهار واژه مهم املایی از متن درس بیابید و معادل معنایی آنها را بنویسید.
3) در زبان معیار، حذف شناسه فعل ممکن نیست. در گذشته ، گاه ، در کی جمله، شناسه به قرینه فعل قبلی حذف می شد.
نمونه: شیران غریدند و به اتفاق، آهو را از دام رهانید.
در جمله بالا فعل «رهانید» به جای «رهانیدند» آمده است.
حال از متن درس نمونه ای دیگر برای حذف شناسه بیابید و بنویسید.

قلمرو ادبی : 1) تشبیهات را در بیت های زیر بیابید و در هر مورد ، مشبه و مشبه به را مشخص کنید.
* درفشان لاله در وی، چون چراغی ولیک از دود او بر جانش داغی
** شقایق بر یکی پای ایستاده چو بر شاخ زمرد ، جام باده
2) در عبارت زیر، استعاره را بیابید.
چون او را در بند بلا بسته دید ، زه آب دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی ها براند.
3) از متن درس ، کنایه های معادل مفاهیم زیر را بیابید.
انسان با تجربه ( ……………………………… )
نا امید شدن ( ……………………………… )

قلمرو فکری : 1) معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید.
در وقت فراغ موافقت اولی تر، و الا طاعنان مجال وقیعت یابند.
2) مفهوم قسمت های مشخص شده را بنویسید.
الف) مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد و « مواجب سیادت را به ادا رسانید.»
ب) « مگر تو را به نفس خویش حاجت نمی باشد » و آن را بر خود حقی نمی شناسی؟
3) هر یک از بیت های زیر، با کدام قسمت درس ارتباط مفهومی دارد؟
مروت نبینم رهایی ز بند به تنها و یارانم اندر کمند سعدی
دوستان را به گاه سود و زیان بتوان دید و آزمود توان سنایی
4) دو شخصیت زیر را بر مبنای این داستان تمثیلی، تحلیل نمایید و ویژگی های شاخص آنها را بنویسید.
زاغ :
مطوقه :

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) در هر دو عبارت به معنی «رفت» است. در جمله اول «با عشوه و ناز به دو رفت» و در جمله دوم صیاد به دنبال آن ها رفت.
2) متصید : شکارگاه ، استخلاص : رهایی ، صواب : درست ، ثقت : اعتماد کردن
3) کبوتران اضطرابی می کردند و هر یک خود را می کوشید (می کوشیدند).
کبوتران فرمان وی کردند و دام برکندند و سر خویش گرفت (گرفتند).

قلمرو ادبی : 1) * لاله به چراغ تشبیه شده است. لاله (مشبه) و چراغ (مشبه به)
** داغ به دود تشبیه شده است. داغ (مشبه) و دود (مشبه به)
2) جوی ها استعاره از اشک
3) انسان با تجربه (سرد و گرم روزگار دیده)
نا امید شدن (خایب)

قلمرو فکری : 1) در هنگام آسایش و راحتی همراهی واجب تر است و الا سرزنش کنندگان فرصت طعنه خواهند داشت.
2) الف) مسولیت های رهبری را اجرا کند.
ب) مگر به جان خود نیاز نداری
3) می ترسم که اگر از گشادن عقده های من آغاز کنی ملول شوی و بعضی از ایشان دربند بمانند و نیز در هنگام بلا شرکت بوده است در وقت فراغ موافقت اولی تر
4) زاغ :دور اندیش، با صبر و حوصله. زاغ با این ویژگی به فکر کسب تجربه بود تا در سختی از پس آن برآید.
مطوقه: رهبری دانا دارای ابتکار عمل، با تجربه دارای دوستان موافق. مطوقه با این ویژگی دوستان خود را از بند نجات داد.

پریچهر : قلمرو زبانی:
۱: درباره کاربرد و معنای فعل «ایستاد» در جمله های زیر توضیح دهید.
گرازان به تگ ایستاد.
صیاد در پی ایشان ایستاد.
در هر دو عبارت به معنی «رفت» است. در جمله اول «با عشوه و ناز به دو رفت» و در جمله دوم صیاد به دنبال آن ها رفت.
۲: چهار واژه مهم املایی از متن درس بیابید و معادل معنایی آنها را بنویسید.
متصید : شکارگاه ، استخلاص : رهایی ، صواب : درست ، ثقت : اعتماد کردن
۳: در زبان معیار، حذف شناسه فعل ممکن نیست. در گذشته ، گاه ، در کی جمله، شناسه به قرینه فعل قبلی حذف می شد.
نمونه: شیران غریدند و به اتفاق، آهو را از دام رهانید.
در جمله بالا فعل «رهانید» به جای «رهانیدند» آمده است.
حال از متن درس نمونه ای دیگر برای حذف شناسه بیابید و بنویسید.
کبوتران اضطرابی می کردند و هر یک خود را می کوشید (می کوشیدند).
کبوتران فرمان وی کردند و دام برکندند و سر خویش گرفت (گرفتند).
قلمرو ادبی:
۱: تشبیهات را در بیت های زیر بیابید و در هر مورد ، مشبه و مشبه به را مشخص کنید.
* درفشان لاله در وی، چون چراغی ولیک از دود او بر جانش داغی
شقایق بر یکی پای ایستاده چو بر شاخ زمرد ، جام باده
* لاله به چراغ تشبیه شده است. لاله (مشبه) و چراغ (مشبه به)
داغ به دود تشبیه شده است. داغ (مشبه) و دود (مشبه به)
۲: در عبارت زیر، استعاره را بیابید.
چون او را در بند بلا بسته دید ، زه آب دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی ها براند.
جوی ها استعاره از اشک
۳: از متن درس ، کنایه های معادل مفاهیم زیر را بیابید.
انسان با تجربه: (سرد و گرم روزگار دیده)
نا امید شدن: (خایب)
قلمرو فکری:
۱: معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید.
در وقت فراغ موافقت اولی تر، و الا طاعنان مجال وقیعت یابند.
در هنگام آسایش و راحتی همراهی واجب تر است و الا سرزنش کنندگان فرصت طعنه خواهند داشت.
۲: مفهوم قسمت های مشخص شده را بنویسید.
الف) مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد و « مواجب سیادت را به ادا رسانید.»
ب) « مگر تو را به نفس خویش حاجت نمی باشد » و آن را بر خود حقی نمی شناسی؟
الف) مسولیت های رهبری را اجرا کند.
ب) مگر به جان خود نیاز نداری
۳: هر یک از بیت های زیر، با کدام قسمت درس ارتباط مفهومی دارد؟
مروت نبینم رهایی ز بند به تنها و یارانم اندر کمند سعدی
دوستان را به گاه سود و زیان بتوان دید و آزمود توان سنایی
می ترسم که اگر از گشادن عقده های من آغاز کنی ملول شوی و بعضی از ایشان دربند بمانند و نیز در هنگام بلا شرکت بوده است در وقت فراغ موافقت اولی تر
۴: دو شخصیت زیر را بر مبنای این داستان تمثیلی، تحلیل نمایید و ویژگی های شاخص آنها را بنویسید.
زاغ :دور اندیش، با صبر و حوصله. زاغ با این ویژگی به فکر کسب تجربه بود تا در سختی از پس آن برآید.
مطوقه: رهبری دانا دارای ابتکار عمل، با تجربه دارای دوستان موافق. مطوقه با این ویژگی دوستان خود را از بند نجات داد.