جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی ادبی فکری صفحه ۱۴۹ و ۱۵۰ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس هجدهم خوان عدل از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) کاربرد معنایی واژه «دم» را در متن درس بررسی کنید.
2) در هر یک از گروه های اسمی زیر، هسته و وابسته های آن را مشخص کنید.
* همین نام
** اسمای صدگانه اش
3) بن ماضی و بن مضارع «رستن» را بنویسید.
4) برای هر یک از فعل های زیر، نمونه ای از متن درس بیابید.
مضارع اخباری ( ………………………………… )
ماضی نقلی ( ………………………………… )
مضارع التزامی ( ………………………………… )

قلمرو ادبی : 1) کدام بند از این سروده،بیانگر تاثیرپذیری «گوته» از سبک سعدی است؟ دلیل خود را بنویسید.
2) با توجه به متن درس، جدول زیر را کامل کنید.

قلمرو فکری : 1) بند نخست درس، یادآور کدام صفات خداوند است؟
2) گوته، شیفته و دلبسته شعر و اندیشه حافظ بود؛ او متن زیر را نیز به تاثیرپذیری از حافظ سروده است:
«مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش، بیتی چند از غزل های شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را بیدار کند و رهزنان کوه و دشت را بترساند؟»
الف) کدام قسمت از متن درس با سروده بالا ارتباط معنایی دارد؟
ب) بیتی از حافظ بیابید که با سروده بالا مناسبت داشته باشد؟
3) این بخش از سروده گوته، بیانگر چه دیدگاهی است؟
و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج
و شکر او کن، به وقت رستن از رنج.
4) کدام بخش از سروده گوته، با متن زیر هم نواست؟
در کویر، بیرون از دیوار خانه، پشت حصار ده، دیگر هیچ نیست. صحرای بی کرانه عدم است… راه، تنها به سوی آسمان باز است. آسمان ،کشور سبز آرزوها، چشمه مواج و زلال نوازش ها، امیدها و … .
علی شریعتی

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) در اینجا دم به معنی نفس است ولی گاهی مجاز از لحظه و گاهی آواز در ادبیات به کار می رود.
2) * همین : وابسته پیشین (صفت اشاره) ، نام : هسته
** اسما : هسته ، صدگانه : وابسته پسین (صفت بیانی) ، ش : مضاف الیه
3) بن ماضی : رست
بن مضارع : ره
4) مضارع اخباری (است)
ماضی نقلی (تنیده است)
مضارع التزامی (روم)

قلمرو ادبی : 1) بند چهارم- چون در بخش آغازین گلستان سعدی چنین مضمونی دیده شود. «هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات پس دو نعمت موجود است وبر هر نعمت شکری واجب»
2) پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

قلمرو فکری : 1) حاضر و ناظر بودن خدا – قادر بودن خدا (مالک و قادر)
2) الف) بند پایانی (بند 6)
ب) غزل گفتی و در سفتی بیا وخوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را
یا
صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت قدسیان گویی شعر حافظ از بر می کنند
3) در همه حالی به یاد خدا باشیم چه در سختی چه در آسایش (یاد خدا آرامش بخش است)
4) بند پنجم

نویسنده ‌:به نظر من باید از استادان به نام آموزش و پرورش باید برای حل کارگاه درس پژوهی استفاده کنید.