جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۴۵ کتاب نگارش فارسی ششم دبستان ابتدایی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب کارگاه نویسندگی نگارش ششم

پاسخ کارگاه نویسندگی صفحه 45 کتاب نگارش ششم

1. مادر: مادر مثل دریا بزرگ و بخشنده است
گل: گل نیز مانند بهار لطیف است
کوه: کوه چون کودکی بر بازوان دشت آرمیده بود
ایران ایران همانند تاریخ کهن و ریشه دار است

2. جدول را بصورت زیر کامل می کنیم:
2- حق ماست که از فضای های سبز شهری استفاده کنیم
2 – نگهداری از فضاهای سبز و آلوده نکردن آن ها وظایف ماست.
3- حق ماست که از وسایل نقلیه عمومی استفادع کنیم.
3- استفاده درست از این وسایل و رعایت حقوق دیگران در استفاده از این وسایل وظیفه ماست.
4- حق ماست که در زندگی از امنیت برخوردار باشیم
4- همکاری با نیرو های انتظامی برای رسیدن به این امنیت وظیفه ماست.

3. باید با دوستان مهربان و همراه بود و محبت خود را نثار آنان کرد اما با دشمان باید سخت و محکم
برخورد کرد و با آنان با جدّیت رفتار کرد زیرا دوستان یاور ما در زندگی هستند پس باید کنار مان باشند
اما دشمنان باید از ما دور باشند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : مادر مثل دریای بزرگی بخشنده است گل مانند بهار لطیف است.

نویسنده : مادر مانند خورشیدی است که با نورش تمام جهان را روشن می کند وبا گرمایش فرزندانش را در برابر سرما حفظ می کند.

نویسنده : 4تفاوت من با دیگران نداشته باشد 4 همچنین باید بین فرق نزارم.

دنیا دادرسان : مادر مثل شمع . مادر مثل شمع . می سوزد اما همه جارا روشن میکند. گل مانند لبخند. گل مانند لبخند کودکی شیرین شگفت. کوه چون دیوار. کوه چون دیواری بلند. از شهر پیدا بود. ایران همانند قلب. ایران همانند قلبی زنده و تپنده است..