جواب درک مطلب صفحه ۹۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم منظور شاعر از مصراع کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با صحبت کردن، هیچ سودی به انسان نمی رسد و باید رفتار خود را خوب و نیکو کند.