جواب فعالیت صفحه ۱۶۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم مرحله اول تولید (کشت گندم برداشت گندم تولید آرد پختن نان) مرحله دوم: توزیع (فروش نان) و مرحله سوم: مصرف هر گروهبگوید که چه راه هایی برای بالا بردن بهر هوری در آن مرحله وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مرحله اول: استفاده از وسایل مکانیزه به جای وسایل سنتی و علمی کردن آن.
مرحله دوم: فروش در بسته بندی های مختلف و اراه در فروشگاه ها.
مرحله سوم: به اندازه خریدن و جلوگیری از مصرف بیش از حد.