جواب گفت و گو کنید صفحه ۴۳ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم پرسش هایی که با چرا شروع می شوند چه شباهتی با هم دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : 1) پاسخ همهی آنها را میتوان از روش مطالعهی کتاب بهدست آورد.
2) همگی به پرسش دربارهی خلقت ارتباط دارند.
3) در مورد علت وقوع اتفاقات هستند.4) آنها را میتوان با مطالعهی کتاب و پیدا کردن علت خلقت پاسخ داد.