جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب علوم تجربی پایه پنجم گوش دوست خود را مشاهده کنید کدام بخش های گوش او را می توانید با چشم ببینید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما می توانیم لاله ی گوش و سوراخ آن را ببینیم. سوراخ گوش ابتدای مجرای شنوایی را نشان می دهد.